Май 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Апр    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

Корисна інформація

К О Д Е К С
етики та службової поведінки
посадових осіб виконавчих органів
Павлоградської міської ради

(затверджений рішенням виконкому
Павлоградської міської ради № 772від 28.09.2012 р.)

1. Вступ

Даний Кодекс етики та службової поведінки посадових осіб виконавчих органів Павлоградської міської ради (далі – Кодекс етики) призначений для уточнення норм службової поведінки та доброчесності, яких повинні додержуватися посадові особи.
Кодекс етики є узагальненням етичних норм та правил службової поведінки, доброчесності та запобігання конфлікту інтересів у діяльності посадових осіб виконавчих органів Павлоградської міської ради.
Кодекс етики ґрунтується на положеннях Конституції України (1996), основних принципах служби в органах місцевого самоврядування, визначених статтею 4 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» від 07.06.2001 № 2493-ІІІ, Закону України “Про протидію корупції”, Закону України “Про правила етичної поведінки”, Загальних правилах поведінки державних службовців, що спрямовані на підвищення авторитету служби в державних органах, зміцнення репутації посадових осіб місцевого самоврядування, а також інформування громадян про норми поведінки, яких вони мають очікувати від посадових осіб місцевого самоврядування і відповідно престижу служби у владному органі.
Основні терміни, використані в цьому Кодексі етики, мають таке значення:
Посадові особи місцевого самоврядування – особи, які працюють в органах місцевого самоврядування, мають відповідні посадові повноваження щодо здійснення організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій, отримують заробітну плату за рахунок місцевого бюджету.
Службова поведінка – сукупність дій та вчинків щодо виконання посадових обов’язків в інтересах суспільства та держави шляхом реалізації владних повноважень, заходів організаційного та виховного характеру, примусу, контролю, нагляду.
Етика посадових осіб – це сукупність етичних цінностей, принципів та норм поведінки посадових осіб.
Правила службової поведінки – норми належного службового поводження, що забезпечують сумлінне виконання службових (посадових) обов’язків і дотримання встановлених обмежень на основі відповідності службової поведінки загальноприйнятим етичним нормам.
Конфлікт інтересів – суперечності між особистими інтересами та службовими повноваженнями, наявність якої може вплинути на об’єктивність або неупередженість прийняття рішень, а також на вчинення чи невчинення дій під час виконання наданих йому службових повноважень.

1. Загальні положення

1.1. Цей Кодекс етики визначає основні морально-етичні норми службової поведінки осіб, що займають посади, віднесені до відповідних категорій посад згідно з Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування».
1.2. З моменту набуття чинності даного Кодексу етики посадові особи виконавчих органів Павлоградської міської ради ознайомлюються з положеннями Кодексу етики під підпис і дотримуються їх у процесі службової діяльності.
1.3. Кожна посадова особа повинна вживати всіх необхідних заходів для дотримання положень цього Кодексу етики, а громадяни мають право очікувати від посадової особи поведінки відповідно до положень цього Кодексу етики.

2. Мета Кодексу етики

2.1. Метою Кодексу етики є встановлення етичних норм і правил службової поведінки посадових осіб для гідного виконання ними своєї професійної діяльності, а також сприяння зміцненню авторитету і довіри громадян до органів місцевого самоврядування.
Кодекс етики покликаний підвищити ефективність виконання посадовими особами службових обов’язків.
Кодекс етики служить основою для формування високопрофесійного середовища та морально-психологічного клімату під час проходження служби в органах місцевого самоврядування, шанобливого ставлення до службового обов’язку посадових осіб у суспільній свідомості.
2.2. Знання та дотримання посадовою особою Кодексу етики є одним з критеріїв оцінки якості його професійної діяльності та службової поведінки.

3. Основні етичні цінності

3.1. Основними етичними цінностями посадових осіб місцевого самоврядування є:
— патріотизм;
— гідність людини;
— відданість справі;
— компетентність;
— доброзичливість.

4. Основні принципи службової поведінки

4.1. Служба в органах місцевого самоврядування здійснюється на таких основних принципах:
 служіння територіальній громаді;
 верховенство права, демократизм і законність;
 гуманізм і соціальна справедливість;
 гласність;
 відкритість та прозорість;
 професіоналізм;
 підконтрольність, підзвітність, персональна відповідальність за порушення дисципліни і неналежне виконання службових обов’язків;
 правова соціальна захищеність посадових осіб місцевого самоврядування.
4.2. Поведінка посадової особи має відповідати очікуванням громадськості й забезпечувати довіру суспільства та громадян до органів місцевого самоврядування, сприяти реалізації прав і свобод людини і громадянина, визначених Конституцією України і законами України.
4.3. Посадова особа повинна утримуватись від демонстрації особистих політичних поглядів та власного ставлення до політичних сил, партій, блоків при виконанні службових обов’язків.

5. Загальні обов’язки

5.1. Посадова особа при виконанні службових обов’язків повинна діяти на підставі, в межах та у спосіб, які передбачені Конституцією України та законами України.
5.2. Посадова особа сумлінно виконує свої посадові обов’язки, проявляти ініціативу і творчі здібності та вдосконалювати організацію своєї роботи.
5.3. Посадова особа має з належною повагою ставитись до прав, обов’язків та законних інтересів громадян та не вчиняти дій, що дискредитують орган місцевого самоврядування або ганьблять репутацію посадової особи.
5.4. Посадова особа має виконувати свої посадові обов’язки чесно, неупереджено, не надавати будь-яких переваг та не виявляти прихильність до окремих фізичних і юридичних осіб, політичних партій.
5.5. Посадова особа намагається дотримуватися високої культури спілкування, шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, інших осіб, з якими в неї виникають відносини під час виконання своїх посадових обов’язків.
5.6. Посадова особа має виявляти толерантність і повагу до різних релігійних організацій, шанувати народні звичаї і національні традиції, при цьому не демонструвати свої релігійні переконання чи вподобання, не віддавати перевагу будь-яким об’єднанням громадян, релігійним організаціям незалежно від їх чисельності, статусу, конфесійності, напрямів діяльності тощо.
5.7. Посадова особа своєчасно і точно виконує рішення міської ради, розпорядження і вказівки своїх керівників.
5.8. При виконанні своїх повноважень посадова особа має забезпечувати раціональне, ефективне та економне використання матеріальних та фінансових ресурсів, які їй доручені.
5.9. Посадова особа намагається постійно поліпшувати свої вміння, знання і навички відповідно до своїх функцій та завдань, підвищувати свій професійний, інтелектуальний та культурний рівень.
5.10. Посадовій особі забороняється розголошувати довірену їй державну таємницю, іншу інформацію з обмеженим доступом, установлену Законами України «Про інформацію», «Про державну таємницю».
Водночас посадова особа не повинна приховувати від громадян факти й обставини, що становлять загрозу для життя, здоров’я і безпеки людей.

6. Загальні права

6.1. Посадова особа має право на повагу особистої гідності і шанобливе ставлення до себе.
6.2. Посадова особа має право на оплату праці залежно від посади, яку вона займає, рангу, якості, досвіду та стажу роботи.
6.3. Посадова особа має право на просування по службі відповідно до професійної освіти, результатів роботи та атестації.
6.4. Посадова особа має право на соціальний та правовий захист.
6.5. Посадова особа має право отримувати в порядку, встановленому законодавством матеріали та інформацію, необхідну для виконання службових обов’язків.
6.6. Посадова особа має право отримувати в порядку, встановленому законодавством отримувати матеріали своєї особової справи.
6.7. Посадова особа, як й інші громадяни, має право на приватне життя і повинна поважати приватне життя інших працівників, зберігати з цих питань конфіденційність інформації, якщо інше не встановлено законами України.

7. Врегулювання конфлікту інтересів

7.1. Посадова особа у межах своїх повноважень вживає заходів щодо недопущення конфлікту інтересів.
7.2. Обставини, що можуть призвести до виникнення конфлікту інтересів, повинні бути усунуті до того, як працівник буде призначений на посаду.
Якщо обставини, що можуть призвести до виникнення конфлікту інтересів, склалися після призначення на посаду, посадова особа повинна невідкладно повідомити в письмовій формі про це свого безпосереднього керівника та терміново вжити заходів щодо усунення таких обставин.
7.3. Безпосередній керівник зобов’язаний вжити всіх необхідних заходів, спрямованих на запобігання конфлікту інтересів, шляхом доручення виконання відповідного службового завдання іншій посадовій особі.
7.4. Посадовій особі рекомендується позбутися приватного інтересу, з приводу якого може виникнути конфлікт інтересів, шляхом відчуження корпоративних прав, майна або майнових прав, передачі їх у довірче управління або в будь-який інший спосіб.

8. Запобігання проявам корупції

8.1. Посадова особа зобов’язана неухильно дотримуватись обмежень і заборон, передбачених антикорупційним законодавством та Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування», уникати дій, які можуть бути сприйняті як підстава підозрювати її в корупції. Своєю поведінкою вона має продемонструвати, що не терпить будь-яких проявів корупції, відкидає пропозиції про незаконні послуги, чітко розмежовує службу і приватне життя.
8.2. Посадова особа має дотримуватися спеціальних обмежень, передбачених статтею 12 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції».
8.3. Посадовим особам забороняється безпосередньо або через інших осіб одержувати дарунки (пожертви) від юридичних або фізичних осіб відповідно до положень Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції».
8.4. Якщо посадова особа виявила подарунок у своєму службовому приміщенні вона зобов’язана невідкладно письмово повідомити про цей факт свого безпосереднього керівника.
Про виявлення подарунка складається акт у довільній формі, в якому зазначаються характеристики подарунка та обставини, за яких його було виявлено. Акт підписується посадовою особою, яка виявила подарунок, безпосереднім керівником та особою, відповідальною за запобігання проявам корупції у виконкомі міської ради.
8.5. Міський голова чи керівники структурних підрозділів у разі виявлення чи отримання інформації про вчинення підлеглим корупційного діяння або порушення спеціальних обмежень, встановлених Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції», у межах своєї компетенції зобов’язані вжити заходів до припинення таких діянь та негайно повідомити про їх вчинення будь-який з державних органів, зазначених у частині п’ятій статті 5 цього Закону.

9. Етичні норми поведінки посадових осіб,
наділених організаційно-розпорядчими повноваженнями стосовно інших посадових осіб

9.1. Посадова особа, наділена організаційно-розпорядчими повноваженнями стосовно інших посадових осіб, повинна бути для них взірцем професіоналізму, бездоганної репутації, сприяти формуванню у виконавчому апараті сприятливого морально-психологічного клімату.
9.2. Посадова особа, наділена організаційно-розпорядчими повноваженнями стосовно інших посадових осіб, зобов’язана:
а) вживати заходів щодо запобігання та врегулювання конфліктів інтересів;
б) вживати заходів щодо попередження корупційних діянь.
9.3. Посадова особа, наділена організаційно-розпорядчими повноваженнями стосовно інших посадових осіб, повинна вживати заходів попередження та недопущення корупційно-небезпечної поведінки підпорядкованих їй посадових осіб, у тому числі своєю особистою поведінкою подавати приклад доброчесності, неупередженості та справедливості.
9.4. Посадова особа, наділена організаційно-розпорядчими повноваженнями стосовно інших посадових осіб, несе відповідальність відповідно до законодавства за дії або бездіяльність підлеглих посадових осіб, що грубо порушують етичні норми та правила службової поведінки, за невжиття заходів запобігання таких дій чи бездіяльності.

10. Етичні правила службової поведінки

10.1. У службовій поведінці посадова особа керується закріпленими Конституцією України положеннями про те, що: людина, її права і свободи є найвищою цінністю і кожен громадянин має право на недоторканність приватного життя, особисту й сімейну таємницю, захист честі, гідності, свого доброго імені.
10.2. У службовій поведінці посадова особа утримується від грубості, проявів зневаги, підвищеного тону під час спілкування, упереджених зауважень, пред’явлення неправомірних, незаслужених звинувачень, загроз, образливих висловів чи реплік, дій, що суперечать діловому стилю спілкування, провокують протиправну поведінку.
10.3. Посадова особа сприяє власною поведінкою встановленню в колективі ділових взаємин, порозуміння і співробітництва.
Посадові особи повинні бути ввічливими, доброзичливими, коректними, уважними і виявляти толерантність у спілкуванні з громадянами, колегами, керівництвом.
10.4. Зовнішній вигляд посадової особи при виконанні посадових обов’язків залежно від умов служби і формату службового заходу повинен викликати повагу громадян до органів місцевого самоврядування, відповідати загальноприйнятому діловому стилю, який вирізняється офіційністю, стриманістю, традиційністю, акуратністю.

11. Взаємодія з громадськістю та ЗМІ

11.1. Посадова особа є відповідальною перед громадою в обсязі виконання публічних функцій.
11.2. Посадова особа дбає про інформування населення про результати роботи в межах своїх повноважень.
11.3. Посадова особа має надавати інформацію на запити громади, які стосуються її функцій згідно законів України “Про звернення громадян”, “Про інформацію”, “ Про доступ до публічної інформації” та інших законодавчих актів про звернення громадян.
11.4. Посадова особа зобов’язана надавати ретельну,чесну та докладну інформацію ЗМІ.

12. Відповідальність за порушення Кодексу етики

12.1. Поведінка посадової особи, що перешкоджає ефективній діяльності органу місцевого самоврядування, підриває його авторитет в громадській думці, загрожує добрій репутації колективу виконавчих органів Павлоградської міської ради та систематичні і грубі порушення Кодексу етики підлягають осуду на зборах колективу.
12.2. У випадках, передбачених законодавством України, можливе застосування заходів дисциплінарної відповідальності, інших видів правового впливу.
12.3. Дотримання посадовою особою Кодексу етики обов’язково враховується кадровою службою під час проведення щорічної оцінки виконання покладених обов’язків та завдань, атестацій, формування кадрового резерву для висунення на вищі посади, підвищення кваліфікації, кар’єрного просування тощо.
12.4. Розглядом фактів порушення вимог Кодексу етики займається комісія з етики.
12.5. Розгляд питань пов’язаних з порушенням Кодексу етики розглядається комісією на підставі:
— письмового звернення громадян;
— за поданням безпосереднього керівника;
— за поданням профспілкового комітету;
 з власної ініціативи комісії.

трансляції з web камер


Павлоград на карте

Павлоград на карте

Афиша

Міська бібліотечна акція

Останні надходження

 • Проведено демонтаж незаконно встановлених рекламних конструкцій на опорах освітлення
 • З Міжнародним днем музеїв!
 • Павлоградці відсвяткували День вишиванки
 • В місті Павлограді продовжується проведення заходів присвячених Дням сталої енергії.
 • Інвестиційна програма КП Павлоградтеплоенерго на 2018 рік
 • Вдові отця Валентина вручили документ про присвоєння йому звання «Почесного громадянина міста»
 • В Павлограді пройшов Всеукраїнський тиждень планування сім`ї та збереження репродуктивного здоров’я
 • ОГОЛОШУЄТЬСЯ набір на безкоштовні навчальні курси
 • До уваги замовників будівництва!
 • Науково — практична конференція в КЗ «Павлоградський історико – краєзнавчий музей»
 • Про присвоєння поштової адреси магазину
 • ЩО ТУРБУЄ ПАВЛОГРАДЦІВ
 • Журналісти відвідали об’єкти соціально-культурного призначення міста
 • Про матеріальне заохочення голів квартальних комітетів
 • Проведено семінар-практикум для опікунів, піклувальників, прийомних батьків та батьків вихователів