- Офіційний сайт Павлограда - https://pavlogradmrada.dp.gov.ua -

Про створення молодіжної ради при Павлоградському міському голові

ПАВЛОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
МІСЬКОГО ГОЛОВИ

02.12.2019р. м. Павлоград №332-р
┌ ┐

Про створення молодіжної ради
при Павлоградському міському голові

Згідно з п.п. 19, 20 ч. 4 ст. 42, ч. 8 ст. 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, у рамках реалізації Регіональної цільової соціальної програми «Молодь Дніпропетровщини» на 2012 — 2021 роки (зі змінами), згідно з міською комплексною програмою “Реалізація державної політики сім’ї, молоді та спорту у м. Павлоград на 2015 – 2021 роки” (зі змінами), з метою залучення молоді до розв’язання та реалізації державної молодіжної політики міста Павлоград:

1.Затвердити положення про молодіжну раду при Павлоградському міському голові (додається).

2.Створити та затвердити персональний склад молодіжної ради при Павлоградському міському голові (додається).

3. Координацію роботи щодо виконання цього розпорядження покласти на начальника відділу з питань сім’ї, молоді та спорту Дугіна О.П., контроль — на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Шуліку О.О.

Міський голова А.О.Вершина

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови
02.12.2019 р. №332-р

ПОЛОЖЕННЯ
про молодіжну раду при Павлоградському міському голові

1. Загальні положення

1.1. Молодіжна рада при Павлоградському міському голові (далі — молодіжна рада) утворюється з метою сприяння у створенні організаційних, соціально-економічних, політико-правових умов соціального становлення та розвитку молодих громадян, в інтересах особистості, суспільства та держави, реалізації державної молодіжної політики щодо соціального становлення та розвитку молоді міста Павлоград.
1.2. Молодіжна рада у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, указами Президента України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами міністерств, актами міської ради та їх посадових осіб, Переглянутою Європейською Хартією участі молоді в громадському житті на місцевому і регіональному рівнях, іншими нормативно-правовими актами у молодіжній сфері, а також положенням про молодіжну раду.
1.3. Діяльність молодіжної ради ґрунтується на принципах верховенства права, законності, гласності, відкритості, відповідальності, інклюзивності.
1.4. Склад молодіжної ради, протоколи засідань, прийняті рішення та інформація про хід їх виконання, а також інші відомості про діяльність молодіжної ради в обов’язковому порядку розміщуються на офіційному веб-сайті місцевої ради в рубриці “Молодіжна рада” або в інший прийнятний спосіб.
2. Завдання Молодіжної ради

2.1. Основними завданнями молодіжної ради є:
2.1.1. сприяння участі молоді у процесі розроблення, прийняття актів місцевої ради та її посадових осіб щодо вирішення питань місцевого значення у молодіжній сфері та контролю за їх виконанням;
2.1.2. сприяння залученню молоді до вирішення питань соціально-економічного, політичного та культурного життя територіальної громади міста Павлоград, шляхом участі у розробленні та виконанні місцевої програми у молодіжній сфері;
2.1.3. сприяння консолідації молодіжного руху на території міста Павлоград;
2.1.4. сприяння співпраці місцевої влади з громадськими об’єднаннями та їх відокремленими підрозділами, органами студентського та учнівського самоврядування, релігійними, благодійними організаціями, творчими спілками, професійними спілками та їх об’єднаннями, асоціаціями, організаціями роботодавців та їх об’єднаннями, органами самоорганізації населення, недержавними засобами масової інформації, іншими непідприємницькими товариствами та установами, легалізованими відповідно до законодавства (далі — інститути громадянського суспільства) щодо вирішення питань місцевого значення у молодіжній сфері;
2.1.5. сприяння узгодженості дій місцевої влади у вирішенні питань, пов’язаних із життям молоді міста, та її участі в усіх сферах суспільного життя територіальної громади;
2.2. вивчення, проведення систематичного аналізу і прогнозування соціальних процесів у молодіжному середовищі;
2.3. подання пропозицій щодо визначення та обґрунтування пріоритетних напрямів реалізації державної політики у молодіжній сфері та щодо проведення відповідної роботи на місцевому рівні, вирішення питань місцевого значення у зазначеній сфері;
2.4. залучення соціально активної молоді до вирішення питань місцевого значення у молодіжній сфері.

3. Права Молодіжної ради

3.1. Молодіжна рада має право:
3.1.1. отримувати в установленому порядку від центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;
3.1.2. залучати до участі у своїй роботі представників місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та громадських об’єднань (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів (за згодою);
3.1.3 розглядати пропозиції інститутів громадянського суспільства та звернення громадян з питань, що належать до компетенції молодіжної ради;
3.1.4 утворювати у разі потреби для виконання покладених на неї завдань постійні або тимчасові робочі органи (комітети, комісії, експертні групи тощо);
3.1.5. організовувати проведення конференцій, семінарів, нарад та інших заходів, спрямованих на виконання завдань молодіжної ради;

4. Структура та склад Молодіжної ради

4.1. До складу молодіжної ради можуть входити громадяни України які є:
— представниками громадських об’єднань та/або відокремлених підрозділів громадських об’єднань, підприємств, установ, організацій, ініціативних груп, молоді міста, що провадять діяльність у сфері молодіжної політики, які зареєстровані в установленому порядку та/або провадять діяльність на території міста Павлоград (за згодою);
— представниками закладів освіти, кандидатури яких подаються учнівським або студентським самоврядуванням кожного навчального закладу (за згодою);

4.2. Молодіжна рада утворюється у складі до 30 осіб. Строк повноважень складу молодіжної ради становить два роки з дати прийняття розпорядження.
До складу молодіжної ради може бути обрано не більше одного представника від кожного інституту громадянського суспільства, що виявив бажання увійти до складу Молодіжної ради.
4.3. Для участі у складі Молодіжної ради подається заява у довільній формі, підписана уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства.
До заяви додаються:
— прийняте у порядку, встановленому установчими документами інституту громадянського суспільства, рішення про делегування для участі в установчих зборах представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу молодіжної ради;
— біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства із зазначенням його прізвища, імені, по батькові, посади, місця роботи, посади в інституті громадянського суспільства, контактної інформації;
— інформація про отримання інститутом громадянського суспільства як володільцем бази персональних даних його членів згоди делегованого таким інститутом представника на обробку його персональних даних.
4.4. Молодіжну раду очолює голова, який обирається з числа членів ради на її першому засіданні шляхом рейтингового голосування.
Голова молодіжної ради має заступника, який обирається з числа членів ради шляхом рейтингового голосування.
Повноваження голови молодіжної ради припиняються за рішенням молодіжної ради у разі подання ним відповідної заяви, припинення його членства у раді, висловлення йому недовіри молодіжною радою, а також у випадках, передбачених положенням про молодіжну раду.
У разі припинення повноважень голови молодіжної ради до обрання нового голови його обов’язки виконує заступник голови молодіжної ради, якщо інше не передбачено її рішенням.
4.5. Голова молодіжної ради:
організовує діяльність молодіжної ради;
організовує підготовку і проведення її засідань, головує під час їх проведення;
підписує документи від імені молодіжної ради;
представляє молодіжну раду у відносинах з центральними і місцевими органами виконавчої влади, об’єднаннями громадян, органами місцевого самоврядування, засобами масової інформації;
може бути включений в установленому законом порядку до складу виконавчого комітету Павлоградської місцевої ради.
4.6. Заступник голови Молодіжної ради та її секретар, обираються з числа її членів більшістю голосів від загального складу Молодіжної ради за поданням голови Молодіжної ради.
4.7. Членство в молодіжній раді припиняється на підставі рішення молодіжної ради у разі:
систематичної (більше ніж три рази підряд) відсутності члена молодіжної ради на її засіданнях без поважних причин;

надходження повідомлення від інституту громадянського суспільства за підписом керівника, якщо інше не передбачено його установчими документами, про відкликання свого представника та припинення його членства в молодіжній раді;
неможливості члена молодіжної ради брати участь у роботі молодіжної ради за станом здоров’я, визнання його у судовому порядку недієздатним або обмежено дієздатним;
подання членом молодіжної ради відповідної заяви;
набрання законної сили обвинувальним вироком щодо члена молодіжної ради;
смерті члена молодіжної ради.
4.8. Членство в Молодіжній раді набувається на підставі рішення молодіжної ради у разі систематичної (не менше ніж три рази підряд) присутності (без права голосу) кандидата до молодіжної ради на її засіданнях.

5. Організація та забезпечення діяльності Молодіжної ради
5.1. Основною формою роботи молодіжної ради є засідання, що проводяться у разі потреби, але не рідше одного разу на квартал.
5.2. Повідомлення про скликання засідання молодіжної ради, у тому числі позачергового, доводиться до відома кожного її члена не пізніше як за два робочих дні до його початку, а також оприлюднюється на офіційному веб-сайті місцевої ради або в інший прийнятний спосіб.
Засідання молодіжної ради проводить голова молодіжної ради або за його відсутності заступник голови молодіжної ради, а в разі відсутності заступника голови молодіжної ради — член молодіжної ради, уповноважений зазначеною радою.
Засідання молодіжної ради є правоможним, якщо на ньому присутні не менш як половина її членів загального складу.
Засідання молодіжної ради проводяться відкрито.
За запрошенням молодіжної ради в її засіданнях можуть брати участь представники центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, громадськості.
5.3. Рішення молодіжної ради приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів від загального складу. У разі рівного розподілу голосів рішення вважається таким, що не прийняте.
Рішення, ухвалене на засіданні молодіжної ради, у п’ятиденний строк оформлюється протоколом, який підписується головуючим на засіданні та секретарем молодіжної ради.
Член молодіжної ради, який не підтримує рішення, може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.
5.4. На засіданні молодіжної ради, яке проводиться за участю представників місцевої влади у IV кварталі кожного року, обговорюється звіт про виконання плану її роботи за минулий рік, який схвалюється разом із підготовленим планом на поточний рік.
Річний план роботи молодіжної ради та звіт про його виконання оприлюднюються на офіційному веб-сайті міської ради або в інший прийнятний спосіб.

Начальник відділу з питань сім’ї,
молоді та спорту О.П.Дугін

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови
02.12.2019 р. №332-р

Склад
молодіжної ради при Павлоградському міському голові

Антоненко

Ольга Олександрівна

завідувач відділу обслуговування Центральної міської бібліотеки ім.Г.Світличної
Безверха

Інна Вікторівна

заступник голови громадської організації “Молодіжна ініціатива реформ”
Бєлєніннік

Олександра Євгеніївна

голова правління громадської організації «Молодіжний  центр спілкування “Позитивний Павлоград”
Бондар

Андрій Володимирович

голова Молодіжної ради при об’єднанному профспілковому комітеті ДП «НВО «ПХЗ»
Буряк

Володимир Михайлович

голова громадської організації «ЕСПУС»
Васильєва

Анна Олександрівна

голова ради студентського самоврядування Павлоградського коледжу Національного технічного університету «Дніпровська політехніка»
Єрмаков

Олександр Геннадійович

голова громадської організації «Футбольний клуб «Скіфи»
Конєв Юрій Олександрович лідер студентського самоврядування Заходнодонбаського інституту ПрАТ «ВНЗ «МАУП»
Копил

Тетяна Володимирівна

керівник рою «Фенікс» військово-патріотичної гри Сокіл (Джура)
Косовський

Павло Павлович

лідер учнівського самоврядування загальноосвітньої школи №7
Локоть

Максим Васильович

член громадської організації «Федерація футболу м.Павлограда»
Макутіна

Анастасія Андріївна

студентка Павлоградського медичного коледжу
Нежива

Ксенія Володимирівна

член громадської організації «Арт –простір Файноград»
Осока

Данило Анатолійович

президент учнівського самоврядування навчально-виховного комплексу №2

 

Середа

Денис Богданович

голова партії «Національний корпус»
Сивопляс

Іван Володимирович

голова  учнівського самоврядування Західно-Донбаського професійного ліцею
Туснін

Денис Вікторович

голова молодіжного незалежного комітету гірників шахти “Павлоградська”
Фомцова

Любов Валеріївна

член ініціативної групи Соціальний проект «Місто»
Чернецька

Лілія Миколаївна

член молодіжного руху ШУ Дніпровське ПрАТ «ДТЕК Павлоградвугілля»
 

 

Начальник відділу з питань сім”ї,
молоді та спорту О.П.Дугін