Офіційний сайт Павлоградської міської ради

Лист міському голові

Сентябрь 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Авг    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  

Корисна інформація

Про організацію Конкурсних торгів для визначення виконавців при закупівлях товарів, робіт та послуг в рамках реалізації проектів компанії ДТЕК та м. Павлоград

Сентябрь 14th, 2021 Проекти рішень виконкому Вывести на печать

ПАВЛОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
П Р О Є К Т Р І Ш Е Н Н Я

____________2021р. м. Павлоград № ______

Про організацію Конкурсних торгів
для визначення виконавців при закупівлях
товарів, робіт та послуг в рамках реалізації
проектів компанії ДТЕК та м. Павлоград

Відповідно до ст.. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою ефективного впровадження «Програми соціально-економічного та культурного розвитку міста Павлоград на 2021 рік і наступні бюджетні 2022–2023 роки» та реалізації проектів компанії ДТЕК та міста Павлоград, виконавчий комітет міської ради вирішив:

1. Затвердити Порядок проведення Конкурентних торгів для визначення виконавців при закупівлях товарів, робіт та послуг в рамках реалізації проектів компанії ДТЕК та м. Павлоград (додається).

2. Затвердити робочу групу з метою проведення Конкурсних торгів для визначення виконавців при закупівлях товарів, робіт та послуг в рамках реа-лізації проектів компанії ДТЕК та м. Павлоград (додається)

3. Відділу з інформаційно – комп’ютерного забезпечення розмістити дане рішення на офіційному сайті Павлоградської міської ради.
4. Організаційне забезпечення та координацію щодо виконання даного рішення покласти на відділ з питань розвитку підприємництва та залучення інвестицій Павлоградської міської ради Кусочкіну С.М., контроль на першого заступника міського голови Радіонова О.М.

Міській голова А.О. Вершина

Начальник управління комунального
господарства та будівництва А.Ю. Завгородній

Рішення завізували:
Перший заступник міського голови О.М. Радіонов

Керуючий справами виконкому С.М. Шумілова

Начальник юридичного відділу О.І. Ялинний

Головний спеціаліст – юрист
управління комунального
господарства та будівництва В.В. Міхненко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконкому
від _____ 2021 року №______

Порядок проведення Конкурентних торгів для визначення виконавців при закупів-лях товарів, робіт та послуг в рамках реалізації проектів компанії ДТЕК та міста Павлоград

1. Порядок проведення Конкурсних торгів для визначення виконавців при закупілях товарів, робіт та послуг в рамках реалізації проектів команії ДТЕК та міста Павлоград (да-лі – Порядок) визначає процедуру та критерії відбору виконавців при закупівліх товарів, робіт та послуг в рамках реалізації проектів компанії ДТЕК та міста Павлоград.

2. Конкурсна комісія створюється з мето визначення постачальників/підрядників при закупівлі товарів, робіт та послуг для реалізації проектів в місті Павлоград.

3. Адмініструє Конкурс Агенція економічного розвитку м. Павлоград (далі Адмініст-ратор Конкурсу).

4. Цей Порядок та персональний склад Конкурсної комісії ( не менше 5 осіб) затвер-джується рішенням виконавчого комітету Павлоградської міської ради.

5. До складу Конкурсної комісії входять представники виконавчого комітету міської ради, депутати міської ради, представники громадськості, Агенції економічного розвитку м. Павлоград, ПрАТ «ДТЕК Павлоградвугілля», регіональний представник компанії ДТЕК з соціального розвитку в м. Павлоград. Керує діяльністю Конкурсної комісії голова комісії. Головою Конкурсної комісії обирається один із членів Конкурсної комісії.

6. Зміни до складу Конкурсної комісії вносяться рішенням виконавчого комітету Пав-лоградської міської ради.

7. У разі необхідності до участі в роботі Конкурсної комісії можуть залучатись експер-ти та консультанти.

8. Обов’язки членів Конкурсної комісії:

8.1 Голова Конкурсної комісії:
– бере участь в засіданнях Конкурсної комісії та голосуванні;
– затверджує запит, технічне завдання, конкурсну документацію на закупівлю;
– погоджує терміни проведення конкурсів;
– затверджує рішення Конкурсної комісії;
– приймає рішення щодо скликання позачергових засідань Конкурсної комісії;
– здійснює контроль за виконанням рішень Конкурсної комісії.

8.2 Секретар Конкурсної комісії:
– бере участь в засіданнях Конкурсної комісії та голосуванні;
– забезпечує скликання Конкурсної комісії або проведення заочного засідання;
— забезпечує розміщення на інформаційних ресурсах інформації про проведення кон-курсу із обов’язковим посиланням на оголошення , розміщене на електронній торговій площадці ДТЕК https://zakupki.dtek.com;
– забезпечує інформування про рішення Конкурсної комісії Керівника проекту, чле-нів Конкурсної комісії;
– забезпечує організацію засідань Конкурсної комісії, оформлення протоколів засі-дань Конкурсної комісії.

8.3 Члени Конкурсної комісії:
– беруть участь в засіданнях Конкурсної комісії та голосуванні,
– обирають процедуру закупівлі та погоджуюють запити, технічне завдання, тендер-ну документацію;
– затверджують критерії визначення переможців конкурсу та балів по ним;
– забезпечують вчасне прийняття рішень по визначенню переможців конкурсу по кожному із проектів;
– забезпечують рівні умови для всіх учасників, об’єктивний та чесний вибір перемо-жця.

8.4 Регіональний представник ДТЕК, крім обов’язків членів Конкурсної комісії:
— забезпечує розміщення затвержденого Конкурсно комісією запиту оферт, тендерної документації щодо закупівлі товарів, робіт та послуг на електронній торговій площадці ДТЕК https://zakupki.dtek.com;
– забезпечує надання Секретарю конкурсної комісії після завершення терміну подачі конкусрних пропозицій всіх отриманих через електронну торгову площадку ДТЕК пропо-зицій.

9. Засідання Конкурсної комісії:

— засідання Конкурсної комісії правочинне коли в ньому взяли участь не менше двох третин членів;
— організація засідань Конкурсної комісії покладається на Секретаря Конкурсної комісії;
— рішення про проведення засідання Конкурсної комісії приймає голова Конкурс-ної комісії;
— з метою економії коштів проектів компанії ДТЕК з м. Павлоград Конкурсною комісією можуть застосовуватися процедури проведення конкурсних торгів такі як збір оферт ( запит цінових пропозицій), відкриті торги, двоступеневі торги, закупівля в одного учасника (за проектами, що спрямовані на співфінансування проектів, в рамках яких вже визначено підрядника для проведення робіт (надання послуг) чи постачальника для здійс-нення закупівель в рамках конкурсних процедур організацій, що фінансують проект; а та-кож у виключних випадках за окремими рішеннями Конкурсної комісії у разі специфічних закупівель).

10. Керівник проекту ініціює процедуру проведення конкурсних торгів для визна-чення виконавця при закупівлях товарів, робіт та послуг по проекту в рамках реалізації проектів компанії ДТЕК та м. Павлоград. Керівник проекту готує технічне завдання для конкурсних торгів з визначеними строками його проведення, критеріями відбору вико-навця, критеріями відбору та балами по ним та передає секретар для затвердження Конку-рсною комісією.
11. Голова Конкурсної комісії погоджує запит, технічне завдання, тендерну докумен-тацію, строки проведення конкурсу, та доручає Секретарю Конкурсної комісії розпочати процедуру проведення конкурсу для визначення виконавця щодо проведення робіт чи здійснення закупівель по проекту в рамках реалізації проектів компанії ДТЕК та м. Павло-град.
12. Затверждені запити, технічні завдання, тендерну документацію Секретар Конку-рсної комісії передає регіональному представнику ДТЕК для розміщення на електронній торговій площадці компанії ДТЕК https://zakupki.dtek.com.
13. Прийом конкурсних пропозицій здійснюється через електронну торгову площадку компанії ДТЕК https://zakupki.dtek.com. З моменту розміщення оголошення про проведен-ня конкурсу на електронній торговій площадці ДТЕК до закінчення строку прийому кон-курсних пропозицій, вказаного в оголошенні, ніхто не має доступу до переліку наданих конкурсних пропозицій.Конкурсні пропозиції, що надходять до Конкурсної комісії не че-рез електронну торгову площадку, до розгляду не приймаються.
14 Проведення конкурсних трогів включає в себе наступні етапи:
— не пізніше ніж за 2 тижні до визначеної дати завершення прийому конкурсних про-позицій Конкурсна комісія затверджує критерії відбору постачальника та бали по ним, а також спосіб, у який буде здійснена закупівля. Критеріями можуть бути: ціна, умови роз-рахунку, умови постачання, досвід успішної реалізації подібних проектів та інші;
— не пізніше ніж за 10 днів до дати завершення прийому конкурсних пропозицій регі-ональний представник ДТЕК розміщує погоджене Конкурсною комісією оголошення про проведення конкурсу, запит, тендерну документацію щодо закупівлі товарів, робіт та пос-луг на електронній торговій площадці ДТЕК. Інформацію про проведення конкурсу з по-силанням на оголошення, розміщене на електронній торговій площадці ДТЕК, секретар конкурсної комісії розміщує на всіх можливих інформаційних ресурсах. Обов’язквим є розміщення оголошення на сайті Програми соціального партнерства компанії ДТЕК з міс-тами діяльності http://spp-dtek.com.ua/.
15. Після завершення терміну подачі конкурсних пропозицій, регіональний представ-ник ДТЕК пересилає секретарю Конкурсної комісії всі отримані через електронну торгову площадку ДТЕК пропозиції аступного за останнім днем терміну подачі конкурсних про-позицій дня .
16. Секретар Конкурсної комісії в день отримання матеріалів від регіонального представника ДТЕК надсилає всі отримані пропозиції Керівнику проекту для вивчення, перевірки та аналізу. Керівник проекту впродовж 5 робочих днів з дня отримання пропо-зицій надає свої коментарі та зауваження, у разі їх наявності, у письмовому вигляді Голові Конкурсної комісіїз копією секретарю Конкурсної комісії.
17. Секретар Конкурсної комісії в день отримання матеріалів від Керівника проекту розсилає всі отримані пропозиції, разом із коментарями та зауваженнями у разі їх наявно-сті, усім членам Конкурсної комісії для оцінки конкурсних пропозицій відповідно до ви-значених критеріїв та прийняття рішення.
18. Кожен член Конкурсної комісії в 5-ти денний термін приймає рішення по визна-ченню переможця конкурсних торгів. Для цього кожен член Конкурсної комісії надсилає секретареві Конкурсної комісії заповнену форму – Рішення члена Конкурсної комісії (до-даток 1 до Порядку).
19. Переможець визначається простою більшістю голосів членів Конкурсної комісії. Кожен голос має бути обґрунтований шляхом заповнення Оцінки конкурсних про-позицій, що є складовою частиною Рішення члена Конкурсної комісії (додаток 1 до Порядку). За умови розподілу голосів членів Конкурсної комісії порівну між двома конкурсними пропозиціями вирішальний голос має Голова Конкурсної комісії.
20. Секретар Конкурсної комісії отримує Рішення про визначення переможця конкурсу (додаток 1 до Порядку) від кожного учасника Конкурсної комісії (загалом __ (кількість) рішень). Після цього Секретар Конкурсної комісії готує проект Рішення про визначення переможця конкурсу (додаток 2 до Порядку) та надає його на підпис Голові Конкурсної комісії (разом із додатками – рішеннями кожного із учасників Конкурсної комісії). Термін виконання – 2 дні з моменту отримання останнього рішення члена Конкурсної комісії.
21. Після того, як Голова Конкурсної комісії затвердив своїм підписом рішення Конку-рсної комісії, Секретар Конкурсної комісії цього ж дня надсилає копію рішення Керівнику проекту та протягом 1 робочого дня надає переможцю конкурентних конкурсу акцепт.
22. Секретар Конкурсної комісії надсилає усім членам Конкурсної комісії копію рі-шення Конкурсної комісії разом із додатками рішення кожного із членів Конкурсної комі-сії. Термін виконання – в цей же день як Секретар отримує підписане рішення від Голови Конкурсної комісії.
23. Відповідальність Керівника проекту:
– керівник проекту, лише після того як отримає копію рішення Конкурсної комісії про визначення переможця конкурсних торгів, повідомляє Адміністратора проекту про необхідність заключити договір та почати закупівлі товарів, робіт та послуг із перемож-цем конкурсних торгів. Термін виконання – цього ж дня після отримання копії Рішення про визначення переможця конкурсних торгів при здійсненні закупівель товарів, робіт і послуг від Секретаря Конкурсної комісії;
– керівник проекту погоджує проект договору на закупівлю, та несе відповідальність за коректне відображення у договорі умов постачання товарів або виконання робіт відпо-відно до плану реалізації проекту;
– керівник проекту оцінює виконання робіт, якість товару та повідомляє Адміністра-тора про можливість здійснювати остаточні розрахунки з постачальником.
24. Відповідальність Адміністратору проекту:
– після отримання повідомлення від Керівника проекту про необхідність заключити договір та почати роботи по проекту із переможцем конкурсних торгів, укладає із вико-навцем (переможцем) договір про закупівлю товарів, робіт та послуг по проекту. Термін виконання – не пізніше 2-ох робочих днів;
– відповідно до умов договору здійснює розрахунки з виконавцем.
– за умови погодження Керівником проекту повного обсягу та належної якості вико-наних робіт, послуг, поставленого товару проводить остаточні розрахунки з виконавцем.

Начальник управління
комунального господарства та будівництва А.Ю. Завгородній

Додаток 1
до Порядку.

Рішення члена
Конкурсної комісії
№_________від (ч/м/р)_________

Рішення члена Конкурсної комісії для визначення виконавців при закупівлях товарів, робіт та послуг в рамках реалізації проектів компанії ДТЕК та
м. Павлоград

Член Конкурсної комісії (П І П)___________________________________________________
Назва проекту в рамках якого проводились конкурсні торги _______________________________
Кількість та номери отриманих конкурсних пропозицій _____________________________________
Відповідно до Порядку порядку проведення Конкурсних торгів для визначення виконавців при закупівлях товарів, робіт та послуг в рамках реалізації проектів компанії ДТЕК та м. Павлоград переможцем конкурсу по проекту (назва проекту) _____________________________________

пропоную затвердити пропозицію №___ ____________ з ціною ______________________ грн.

Оцінка конкурсних пропозицій:

Критерії відбору Вага критерію (загалом сума всіх критеріїв не повинна перевищувати 100 балів) Кількість балів по кожному критерію  
Учасник 1 (назва) Учасник 1 (назва) Учасник 1 (назва) Обгрунтування невідповідності критеріям Конкурсу
Критерій 1 Кількість балів        
Критерій 2 Кількість балів        
Критерій 3 Кількість балів        
Критерій 4 Кількість балів        
Цінова пропозиція Сума цінової пропозиції        
Всього 100 балів        

Коментарі:
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Зауваження:
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Член Конкурсної комісії Дата
(П.І.П, підпис)

Начальник управління
комунального господарства та будівництва А.Ю. Завгородній

Додаток 2
до Порядку.

Рішення Конкурсної комісії
№_____від (ч/м/р)________

Рішення Конкурсної комісії для визначення виконавців при закупівлях товарів, робіт та послуг в рамках реалізації проектів компанії
ДТЕК та м. Павлоград

(назва проекту)_________________________________________________

Відповідно до рішення Членів Конкурсної комісії визнати переможцем конкурсу в рамках реалізації проекту (назва проекту)______________________________________________________,
та визнати конкурсну пропозицію №___ ________________
з ціною _______________ грн.
Предмет закупівлі: ___________________
Дата проведення засідання Конкурсної комісії: ____________
Дата розміщення оголошення про проведення Конкурсу на торговій площадці ДТЕК: ___________
Ресурси, на яких було розміщено інформацію щодо оголошення про Конкурс:_________________________
Порівняльна таблиця пропозицій:

Критерії відбору Вага критерію (загалом сума всіх критерії не повинна перевищувати 100 балів) Кількість балів по кожному критерію  
Учасник 1 (назва) Учасник 1 (назва) Учасник 1 (назва) Обгрунтування невідповідності критеріям Конкурсу
Критерій 1 Кількість балів Середня кількість балів всіх членів КК по критерію Середня кількість балів всіх членів КК по критерію Середня кількість балів всіх членів КК по критерію  
Критерій 2 Кількість балів Середня кількість балів всіх членів КК по критерію Середня кількість балів всіх членів КК по критерію Середня кількість балів всіх членів КК по критерію  
Критерій 3 Кількість балів Середня кількість балів всіх членів КК по критерію Середня кількість балів всіх членів КК по критерію Середня кількість балів всіх членів КК по критерію  
Критерій 4 Кількість балів Середня кількість балів всіх членів КК по критерію Середня кількість балів всіх членів КК по критерію Середня кількість балів всіх членів КК по критерію  
Цінова пропозиція Сума цінової пропозиції Сума цінової пропозиції Сума цінової пропозиції Сума цінової пропозиції  
Всього 100 балів        

Обгрунтування вибору переможця _____________________________ (у разі необхідності 2-3 речення)
Склад членів Конкурсної комісії, що приймали участь __________________________________

Додатки – рішення кожного з членів Конкурсної комісії додаються.

Голова Конкурсної комісії
(П І П, підпис) Дата

Підготував(ла):
Секретар Конкурсної комісії
(П І П, підпис) Дата

Начальник управління
комунального господарства та будівництва А.Ю. Завгородній

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконкому
від _____ 2021 року №______

Робоча група з реалізації проектів соціального партнерства та визначення виконав-ців при закупівлях товарів, робіт та послуг в рамках реалізації проектів соціального партнерства ДТЕК та Павлоградської міської ради Дніпропетровської області
Радіонов перший заступник міського голови —
Олександр Миколайович голова комісії

Морарь головний спеціаліст відділу
Вікторія Вікторівна з економічних питань – секретар комісії

Кусочкіна начальник відділу з питань розвитку Світлана Миколаївна підприємництва та залучення
інвестицій

Штонда начальник відділу з економічних
Тетяна Анатоліївна питань

Чернецький менеджер з адміністративної
Андрій Володимирович діяльності ПрАТ
«ДТЕК Павлоградвугілля»

Коновалова менеджер з КСО апарату
Олена Олексіївна ПрАТ «ДТЕК Павлоградвугілля»

Чумак голова Агенції економічного роз-витку Наталя Валеріївна м. Павлограду

Начальник управління
комунального господарства та будівництва А.Ю. Завгородній

трансляції з web камер


Павлоград на карте

Павлоград на карте

Афиша

День захисту дітей

Останні надходження

 • Проєкт «Відкрита влада»
 • Інформація щодо епідситуації по місту 23.09.2021 року
 • Робота закладів освіти міста при «жовтому» рівні епідемічної безпеки.
 • ПОВІДОМЛЕННЯ про оприлюднення проекту документа державного планування місцевого значення та звіту про стратегічну екологічну оцінку
 • Подача питної води по графіку
 • Про затвердження мережі міських автобусних маршрутів загального користування
 • Управління соціального захисту населення інформує
 • У місті з’явився майданчик для гри в шахи
 • Інформація щодо епідситуації по місту 22.09.2021 року
 • Павлоградські боксери – вибороли призові місця
 • Оголошено конкурс на отримання фінансової підтримки громадських організацій
 • Бібліотеки вітали рідне місто
 • Інформація щодо епідситуації по місту 21.09.2021 року
 • Підприємці подарували містянам цікаві локації у День міста
 • Презентація міжнародної версії Єдиного експортного вебпорталу